MULIGHETENES LAND

MULIGHETENES LAND

Søndre Land skal være en god bokommune  i alle livets faser. 

Kvalitet og kapasitet i kommunale tjenester krever en sunn økonomi. 

Ytterligere nedgang i arbeidsplasser og folketall må stanses – grunnlaget for ny vekst på plass.

Attraktiv bokommune

Vi har mange fortrinn som bokommune. Vi vil arbeide aktivt for å synliggjøre, løfte frem og utvikle dem videre:

 • Vi skal utvikle regionens beste barnehagetilbud med fleksible åpningstider, kapasitet og innhold tilpasset brukerne.
 • Frivillighetens innsats innen idrett, sang, musikk og annen kultur er formidabel. Dette må stimuleres – ett ledd i dette er vårt forslag om en egen frivilligpris.
 • Markedsføring av våre flotte turmuligheter er viktig og må videreføres ved tilrettelegging og informasjon.
 • God skole med faglig velkvalifiserte og engasjerte lærekrefter må sammen med FYSAK fremheves som varemerke for Søndre Land som oppvekstkommune.
 • Det må jobbes systematisk med veier og offentlig kommunikasjon i, til og fra kommunen.
 • Vi må holde kulturlandskapet i hevd – aktiv beitebruk et ett bidrag og god ressursutnyttelse.
 • Boligmarked som appellerer til folk i ulike livsfaser, ønsker og behov må stimuleres 
 • Nei til eiendomsskatt

Arbeidsplasser og næringsliv

Vi trenger flere lokale arbeidsplasser selv med et variert arbeidsmarked innenfor pendleravstand. Særlig for barnefamilier kan det være utslagsgivende for valg av bosted. Tilrettelegge og målbevisst jobbe for arbeidsplasser og et pulserende næringsliv må være en helt sentral oppgave fremover. 

 • Søndre Land må fremstå som en offensiv, næringsvennlig kommune der også landbrukstilknyttet næring har sin naturlige plass
 • Våre fortrinn for næring bl.a. lavere arbeidsgiveravgift og ingen eiendomsskatt må aktivt fremheves
 • Bruke kommunens innkjøpsmakt til å stimulere lokalt arbeidsliv
 • Vi må fremstå som en kommune der initiativ stimuleres og verdsettes
 • Vi vil jobbe for å sikre den enkelte bonde bedre muligheter for å utnytte eiendommens potensiale.
 • Fremme aktiv bruk av mulighetene Randsfjorden gir for næringsutvikling, rekreasjon og friluftsliv

Felles mål – felles innsats – kommunens roller

Vi må utnytte våre muligheter som en mindre kommune til å motivere til felles innsats for å utvikle et attraktivt lokalsamfunn. 

Vi trenger en fleksibel kommune som kan ivareta ulike roller som myndighetsutøver, medspiller og pådriver. Holdningen må være åpen og tillitvekkende – mulighetene må stå i fokus:

 • Innbyggernes tilgang til administrasjon og politikere må være enkel og ubyråkratisk.
 • Utviklingen av Fladsrudtomta må skje i samspill mellom innbyggere og kommune og bidra til å gi Hov et landsbypreg med torghandel, møteplass og arrangementer.
 • Vi ønsker å styrke kommunen som profesjonell arbeidsgiver som målbevisst jobber for et godt og innsatsfremmende arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og redusert sykefravær. Dette er viktig for god utnyttelse av kommunens ressurser, for de ansatte og for alle som mottar kommunale tjenester.
 • Digitale verktøy gir mulighet for å løse oppgaver på nye og mer rasjonelle måter. Potensialet må utnyttes til fulle der det ikke skaper barrierer mot publikum.
 • Kommunen må være pådriver/medspiller for å få på plass en bedre miljø- og gjenbruksløsning.  
Program 2019 - 2023

Søndre Land Høyre

c/o Ann Kristin Dybhavn
Holmevegen 36B
2864 FALL

TELEFON: 454 22 204