MULIGHETENES LAND

MULIGHETENES LAND

Søndre Land skal være en god bokommune  i alle livets faser. 

Kvalitet og kapasitet i kommunale tjenester krever en sunn økonomi. 

Ytterligere nedgang i arbeidsplasser og folketall må stanses – grunnlaget for ny vekst på plass.

Gode kommunale tjenester krever en sunn økonomi.
Vi må slutte å bruke mer penger enn vi har!

Vi vil at Søndre Land skal redusere lånefinansierte investeringer
og at kommunen skal driftes forsvarlig!

Attraktiv bokommune

Vi må utnytte våre muligheter som en mindre kommune til å motivere til felles innsats for å utvikle et attraktivt lokalsamfunn. Vi trenger en fleksibel kommune som kan ivareta ulike roller som myndighetsutøver, medspiller og pådriver. Holdningen må være åpen og tillitvekkende – mulighetene må stå i fokus:

 • Innbyggernes tilgang til administrasjon og politikere må være enkel og ubyråkratisk.
 • Vi ønsker å styrke kommunen som profesjonell arbeidsgiver som målbevisst jobber for et godt og innsatsfremmende arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og redusert sykefravær. Dette er viktig for god utnyttelse av kommunens ressurser, for de ansatte og for alle som mottar kommunale tjenester.
 • Digitale verktøy gir mulighet for å løse oppgaver på nye og mer rasjonelle måter. Potensialet må utnyttes til fulle der det ikke skaper barrierer mot publikum.
 • Kommunen må være pådriver for gjenbruk, og medspiller for å få på plass bedre bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Arbeidsplasser og næringsliv

Vi trenger flere lokale arbeidsplasser, selv med et variert arbeidsmarked innenfor pendleravstand. Særlig for barnefamilier kan det være utslagsgivende for valg av bosted. Tilrettelegge og målbevisst jobbe for arbeidsplasser og et pulserende næringsliv må være en helt sentral oppgave fremover. 

 • Søndre Land må tilrette-legge og bistå for en næringsvennlig kommune der også landbrukstilknyttet næring har sin naturlige plass.
 • Vi må aktivt fremheve våre fortrinn for næring bl.a. lavere arbeidsgiveravgift og ingen eiendomsskatt.
 • Positive til tett samarbeid mellom kommunale oppgaver og privat næringsliv.
 • Bruke kommunens innkjøpsmakt til å stimulere lokalt arbeidsliv.
 • Vi vil jobbe for å sikre den enkelte grunneiers muligheter for å utnytte eiendommens potensiale.
 • Ha tilgjengelige tomter for næring slik at etablering kan skje fort.

Søndre Land Høyre vil:

at Søndre Land skal redusere lånefinansierte investeringer og at kommunen må driftes forsvarlig.

at Søndre Land satser på skolen, slik at alle elever gis en mulighet til å få ut sitt potensiale.

at Søndre Land skal ha pendlervennlige åpningstider på SFO
og i barnehagene.

at Søndre Land skal være en nærings- og landbruksvennlig kommune med næringspolitikk som gjør det attraktivt for industri og grundere å etablere seg her. 

at Søndre Land skal tilby en god integrering av flyktninger, slik at de får de beste forutsetninger for å delta i verdiskapningen i kommunen. 

at Søndre Land satser på og etablerer gode møteplasser for ungdom i alle aldre.

at Søndre Land aktivt markedsfører og øker bevisstheten om det positive i kommunen og legger til rette for videreutvikling av de unike kunst-, kultur- og naturopplevelser kommunen kan by på.

at Søndre Land skal være en aldersvennlig kommune der de eldre ikke må bli gamle for tidlig, og at de anerkjennes som verdifulle bidragsytere i samfunnet.

at Søndre Land skal satse på fysisk og psykisk helse ved å legge til rette for trening og rehabilitering for en sunn livsstil hos innbyggerne.

Program 2019 - 2023

Våre kandidater

Knut Fremstad (52)

Knut Fremstad (52)

Vår ordførerkandidat

– Vi vil satse på de unge – regionens beste barnehage- og SFO tilbud på innhold og åpningstid. En skole der alle får utvikle sine evner og positive egenskaper.

Kenneth Skarås (39)

Kenneth Skarås (39)

– Vi vil at Søndre Land kommune skal være en kommune som skal ta vare på alle innbyggerne. Dette betyr gode tilbud i alle livets faser. Som far og lærer kjemper jeg ekstra for barn og unge!

Torgeir Søfferud (81)

Torgeir Søfferud (81)

– Vi vil at Søndre Land skal fremstå som en JA-kommune, både for nye og gamle innbyggere som vil bo i kommunen.

Inger Lise Sveum-Aasbekken (48)

Inger Lise Sveum-Aasbekken (48)

– Vi vil at Søndre Land skal være en bovennlig kommune med gode og fleksible barnehage- og skoletilbud. I tillegg skal vi være en god distrikts-, nærings- og landbrukskommune.

Ann-Kristin Solbakken (45)

Ann-Kristin Solbakken (45)

– Vi er opptatt av integrering av flyktninger, slik at de kan bidra til verdiskapningen i kommunen!

 1. Knut Fremstad (52), Halmrast
 2. Inger Lise Sveum-Aasbekken (48), Hov
 3. Kenneth Skarås (39), Hov
 4. Ann-Kristin Solbakken (45), Halmrast
 5. Torgeir Søfferud (81), Vestsida
 6. Alexander Sveum Aasbekken (27), Hov
 7. Ola Fremstad (19), Halmerast
 8. Egil Magne Løksa (73), Fluberg
 9. Eva Røste Bjerke (74), Odnes
 10. Nils Erik Bjørnerud (45), Odnes
 11. Nina Sæther (59), Fall
 12. Rune Selj (71), Fluberg
 13. Mari Hidem Søfferud (74), Vestsida
 14. Claes Høibakk (51), Hov
 15. Ann Kristin Dybhavn (53), Fall
 16. Ole Christian Dalby (69), Hov
 17. Kitty Selj (68), Fluberg
 18. Nils Martinsen (66), Odnes
 19. Merete Dalby Vesterås (61), Hov
 20. Henrik Stenseth Engebakken (40), Fall
 21. Bjørn Storsveen (76), Odnes
 22. Knut Grue (74), Hov
 23. Sander Vestby (22), Hov
 24. Kari Bergseth Bjørlien (69), Vestsida
 25. Finn Mihle (87), Halmrast
 26. Nils Sigmund Larsen (93), Fall
 27. Jan Bergum (68), Hov

Søndre Land Høyre

c/o Knut Fremstad
Randsfjordvegen 678
2864 FALL

TELEFON: 930 33 638